در این روزهای پایانی کنکور با لغات درس ادبیات چکار کنیم؟

توی این روزهای مونده تا کنکور با لغت و املاء ادبیات چکار کنیم؟

این روزها همه برای می نویسین که با لغت و املاء کنکور سراسری مشکل دارین! نوش داروی کیمیاگرانه تون اینجاست!