عنوان پیشفرض

  حواستون هست که اشتباهی توی ثبت نام کنکورتون نداشته باشید؟؟؟ فیلم آموزشی گام به گام “ثبت نام کنکور” با مشاور کنکور،محمد حسین جدیدی نژاد، رو ببین وخیال خودتو راحت کن نذار دوستاتم اشتباه کنن،بهشون بگو! 🙂  

برنامه راهبردی آزمون ۱۸ آبان قلم چی

برنامه ی راهبردی آزمون هجدهم آبان قلم چی بصورت کامل و یک جا 🙂

فیلم آموزشی گام به گامِ ثبت نام کنکور سراسری

حواست هست که اشتباهی توی ثبت نام کنکورت نداشته باشی؟?فیلم آموزشی گام به گام “ثبت نام کنکور” بامشاوران سمپادخیال خودتوراحت کن نذاردوستاتم اشتباه کنن،بهشون بگو! #جدیدی_نژاد #کنکور